Theorie in drie dimensies
Theorie in drie dimensies

Algemene voorwaarden

Algemene Voorwaarden 3D Theorie, versie 1.0.13.5

Op al onze producten zijn de Algemene Voorwaarden voor levering van Uitgeverij Smit B.V. van toepassing. Het abonnement dat u afsluit is van bepaalde tijd van 4 maanden welke tussentijds niet opzegbaar is. De aard van de overeenkomst, een abonnement van 4 maanden sluit uw herroepingsrecht uit.

Aansprakelijkheid
Ondanks de constante zorg en aandacht die wij besteden aan deze website kunnen onjuistheden echter voorkomen. Uitgeverij Smit B.V. is op geen enkele wijze aansprakelijk, noch kan verantwoordelijk worden gehouden voor welke geleden schade dan ook welke voortvloeit uit de door deze website verstrekte informatie. 

Hieronder valt onder meer, maar niet uitsluitend, het inbreuk plegen op auteursrechtelijke beschermde werk(e ) of het anderszins in strijd handelen met intellectuele eigendomsrechten van derden. 

Uitgeverij Smit B.V. aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor directe of indirecte schade ontstaan door de inhoud van de – al dan niet door derden aangeboden – informatie op deze website. Uitgeverij Smit B.V. behoudt zich dan ook het recht voor om door derden aangeboden informatie te wijzigen en/of te verwijderen, indien de door derden aangeboden of reeds geplaatste informatie in strijd is met de wet, de belangen van overige internetgebruikers of andere derden.

Niets van deze website mag zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Uitgeverij Smit B.V. openbaar gemaakt worden of verveelvoudigd, zoals omschreven in de Auteurswet.

Uitgeverij Smit B.V. verkoopt, ruilt of verhuurt geen persoonlijke data van derden, tenzij wij u uitdrukkelijk om toestemming hebben gevraagd. Uitgeverij Smit B.V. legt in het kader van haar dienstverlening gegevens vast wanneer u een abonnement afsluit of anderszins contact heeft met Uitgeverij Smit B.V. en de in haar beheer zijnde websites. Uitgeverij Smit B.V. gebruikt deze gegevens voor de uitvoering van uw rechten op grond van het afgesloten abonnement, de uitvoering van de overeenkomsten, voor de ontwikkeling van producten en diensten en om bezoekers van haar nieuwe producten en diensten op de hoogte te houden.
Met deze disclaimer wordt niet beoogd de aansprakelijkheid uit te sluiten in gevallen waarbij het uitsluiten van aansprakelijkheid niet is toegestaan volgens de geldende Nederlandse wet.

Privacy – en cookie statement

Uw privacy
Deze website is een website van Uitgeverij Smit B.V. Uitgeverij Smit B.V. is ervan overtuigd dat de bescherming van de persoonlijke levenssfeer van haar bezoekers van deze website van essentieel belang is voor haar activiteiten. Persoonlijke gegevens van bezoekers worden met de grootst mogelijke zorgvuldigheid behandeld. Uitgeverij Smit B.V. houdt zich in alle gevallen aan de eisen die de Wet bescherming persoonsgegevens stelt. De verantwoordelijke voor de gegevensverwerking is Uitgeverij Smit B.V., Dillenburgstraat 27b, 5652 AM te Eindhoven. In overeenstemming met de Wet bescherming persoonsgegevens is de verwerking aangemeld bij de Toezichthouder, het College bescherming persoonsgegevens gevestigd te Den Haag. 

Verwerking van persoonsgegevens
Bij het afsluiten van een abonnement dient u uw persoonsgegevens te vertrekken. Uitgeverij Smit B.V. legt in het kader van haar dienstverlening gegevens vast wanneer u een Abonnement afsluit of anderszins contact heeft met Uitgeverij Smit B.V.en de in haar beheer zijnde websites. Uitgeverij Smit B.V. gebruikt deze gegevens voor de uitvoering van uw rechten op grond van het afgesloten Abonnement, de uitvoering van de overeenkomsten, voor de ontwikkeling  van producten en diensten en om bezoekers van haar nieuwe producten en diensten op de hoogte te houden. 
Hierbij tracht Uitgeverij Smit B.V. rekening te houden met uw voorkeuren. Indien u geen prijs stelt op informatie over producten of diensten of wanneer u uw toestemming voor het ontvangen van informatie per e-mail wilt intrekken. Dit kunt u doen door gebruik te maken van de afmeldlink in onze elektronische nieuwsbrief danwel door ons een briefje te sturen naar Uitgeverij Smit B.V., Dillenburgstraat 27b, 5652 AM te Eindhoven. Uitgeverij Smit B.V. bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk is voor de verwerkelijking van de hierboven omschreven doeleinden, tenzij deze gegevens noodzakelijk zijn ter voldoening van een wettelijke bewaarplicht.

Cookies
Op de websites - welke in beheer zijn van Uitgeverij Smit B.V. -  worden algemene bezoekgegevens, zonder dat deze bezoekers identificeren, bijgehouden, zoals de meest gevraagde pagina’s. Tevens is het mogelijk dat de website uw inlognamen en wachtwoord onthoudt. Het doel hiervan is om de websites zo efficiënt mogelijk te laten verlopen. 

Uitgeverij Smit B.V. maakt bij het aanbieden van haar diensten gebruik van cookies. Dit is een kleine informatie-eenheid met gegevens dat of op de harde schijf van uw computer wordt opgeslagen of in de sessie van uw browser staat. 
Indien u niet wilt dat cookies worden gebruikt door Uitgeverij Smit B.V. - en de in haar beheer zijnde websites - kunt u uw browser zo (laten) instellen dat de cookies gedeactiveerd worden. Indien u het gebruik van cookies niet accepteert en de cookies heeft gedeactiveerd c.q. heeft laten deactiveren, heeft dat gevolgen voor het gebruiksgemak van de websites van Uitgeverij Smit B.V. 

Beveiliging
Uitgeverij Smit heeft passende technische en organisatorische maatregelen genomen teneinde uw persoonsgegevens te beveiligen tegen verlies of tegen enige vorm van onrechtmatige verwerking. Personen die namens Uitgeverij Smit B.V. toegang hebben tot uw gegevens zijn gehouden tot geheimhouding.
Internetsites van derden. De websites van Uitgeverij Smit B.V. kunnen links opnemen naar andere websites. Uitgeverij Smit kan echter geen verantwoordelijkheid opnemen voor de inhoud van deze internetsites en de handelingen van deze derden en anderen. Uitgeverij Smit raadt u aan kennis te nemen van hun beleid ten aanzien van de verwerking van persoonsgegevens.

Vragen
Indien u vragen en/of opmerkingen heeft over ons privacybeleid, kunt u contact met ons opnemen via onderstaande gegevens:

Uitgeverij Smit B.V.
Dillenburgstraat 27b
5652 AM Eindhoven

Wijzigen Privacy – en Cookie statement
Wij behouden ons het recht voor om dit Privacy en Cookie Statement te wijzigen. Wij raden u aan deze pagina daarom geregeld te raadplegen zodat u altijd van de laatste geldende versie op de hoogte bent.
Mei 2013

Inloggen

Wachtwoord vergeten